Úvodní strana

Elektronická úřední deska Městského úřadu Ivančice

Nejnovějších 5 zveřejněných dokumentů:

  • OPF MI 6497/2017 JZ 24. 03. 2017 Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Nevoral Zdeněk, nar. 1981
  • OPF MI 6543/2017 JZ 24. 03. 2017 Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Paulíková Nicol, nar. 1991
  • OVV MI 6557/2017 EXE 24. 03. 2017 Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Usnesení Č.j.: 203 Ex 30988/12-144
  • OVV MI 6554/2017 EXE 24. 03. 2017 Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Usnesení Č.j.: 203 Ex 34406/16-32
  • OVV MI 6539/2017 EXE 24. 03. 2017 Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Usnesení Č.j.: 030 EX 4000/10-232

Zveřejněné dokumenty dále můžete zobrazit dle nabízených možností:

OVV Odbor vnitřních věcí
OISMaP Odbor investic, správy majetku a právní
OPF Odbor plánovací a finanční
OŽP Odbor životního prostředí
ORR Odbor regionálního rozvoje
OŽÚ Obecní živnostenský úřad
OSV Odbor sociálních věcí
OSČ Odbor správních činností
OIS Odbor informačních systémů
KPPP Komise pro projednávání přestupků
Krizové řízení a ochrana obyvatel

Pozn. k době vyvěšování dokumentů na elektronické úřední desce: každý dokument je zde ponechán k náhlednutí po dobu minimálně zákonem stanovených lhůt dle typu dokumentu. Poté je dokument automaticky sňat a záznam o jeho vyvěšení zůstává archivován v databázi. Doba uveřejnění na e-desce se shoduje s dobou vyvěšení dokumentu na kamenné úřední desce. Evidenční číslo dokumentů je pro účely databázového zatřídění vždy ve formátu ODBOR-ČÍSLO DOKUMENTU/ROK-ÚŘEDNÍK a nemusí se přesně shodovat s číslem jednacím, které najdete na úředním dokumentu. Úřední číslo jednací přidělené příslušným úřadem (úředníkem) najdete vždy až v samotném dokumentu po jeho otevření. Za obsah a vyvěšení dokumentů zodpovídá vždy příslušný úředník/odbor/úřad.